Masterclass Smart Rivers

Op het Deltacongres van 1 november 2018 kondigde Smart-Riverspartner Staatsbosbeheer de ‘Smart Rivers Masterclass’ aan. Dankzij een bijdrage van het Europese LIFE-IP-programma kunnen meer dan honderd professionals diepgaand kennisnemen met de aanpak van Smart Rivers. Deelnemers aan de Masterclass stellen een eigen programma samen bestaand uit kennisgerichte riviertakdagen en praktijkgerichte expertsessies tijdens diverse trajectdagen. In teamverband zullen de inrichtingsprincipes van Smart Rivers uitgewerkt worden tot schetsontwerpen. Het project levert bovendien nieuwe posters en materialen op, die voor iedereen beschikbaar komen. Ook komt een poster met een concrete aanpak voor kwaliteitsborging bij rivierprojecten.

 • In 2019 en 2020.
 • Voor iedereen die het rivierengebied een warm hart toedraagt, van beleidsmedewerker tot uitvoerder.
 • Leer de Smart-Riversprincipes toe te passen in het ontwerp van systeemeigen inrichtingsplannen en leert combineren met doelen van het Deltaprogramma, KRW of Natura 2000.
 • Een unieke kans voor kennisuitwisseling in de gehele keten, van beleidsvorming tot uitvoering en beheer.

De Masterclass:

 • Maakt deelnemers bekend met de ontwerpprincipes en aanpak van kwaliteitsborging van Smart Rivers;
 • Richt zich op de verschillende Nederlandse riviertakken en hun unieke DNA;
 • Richt zich op kennisontwikkeling op het vlak van inrichting van ons rivierengebied en legt relaties met andere doelstellingen vanuit bv. KRW, N2000 en NNN;
 • Bestaat uit verschillende modules met ruime aandacht voor praktijksituaties en oefeningen;
 • Is een onderdeel van het LIFE IP Deltanatuur Smart-Riversproject van Staatsbosbeheer;
 • Vindt plaats in 2019;
 • Geeft een stimulans aan de ‘Smart Rivers’ denk- en werkwijze in een breed netwerk.

De Masterclass is bestemd voor professionals in de gehele keten:

Ministeries, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders/natuurbeheerders, Opleidings- en kennisinstituten, Ingenieursbureaus en aannemers

Invulling Masterclass

 • 4 Riviertakdagen. Op dinsdagen in maart-april 2019
 • Diverse inhoudelijke experts wijden je in in het systeem van elk van de vier riviertakken: Maas, Gelderse Poort/Waal/Merwedes, IJssel, Nederrijn/Lek.
 • 14 Trajectdagen. Dinsdagen in mei-juni-september 2019
 • Per riviertak wordt een aantal trajecten onderscheiden. Elk van deze trajecten wordt onder handen genomen tijdens de trajectdagen:
 • Inleiding in riviertraject
 • Evaluatie uitgevoerde projecten
 • Casus ontwerp nieuw project
 • 1 Slotmanifestatiedag. Najaar 2019

Ter afsluiting wordt een slotmanifestatie georganiseerd waarbij alle deelnemers aanwezig zijn. De slotmanifestatie staat in het teken van het uitdragen van de Smart Rivers principes in toekomstige inrichtingsprojecten in het rivierengebied.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Gerjan Verhoeff of Eric Schellekens. Of kijk https://www.arcadis.com/nl/nederland/nieuws/evenementen/2019/maart/masterclass-smart-rivers/

Aanmelden

Voor aanmeldingen, randvoorwaarden en eventuele kosten van de cursus kun je contact opnemen met Jasper van Bruchem: 0620248716 of jasper.vanbruchem@arcadis.com


De Masterclass Smart Rivers is ontwikkeld en verzorgd door Arcadis in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer in het kader van het LIFE IP programma.