Training ‘Kwaliteit van Rivierprojecten’

Smart Rivers biedt vanuit haar kennisplatform trainingen aan over het vormgeven van kwaliteit in rivierprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om de ontwerpkant van projecten, maar ook om organisaties en kwaliteit in contractering van projecten.

In het najaar van 2015 is een eerste pilot gestart met trainingen voor projectmensen en beheerders van terreinbeherende organisaties. Vanwege het grote animo en de vele enthousiaste reactie is dit nog uitgebreid naar een tweede serie trainingen.

Deze trainingen zijn geschikt voor een breed scala aan organisaties, die elk vanuit een eigen invalshoek aan rivierprojecten werken, zoals rivierbeheerders, waterschappen, adviesbureaus en uitvoerende marktpartijen. Daarom wordt elke training steeds vormgegeven rond de vragen die specifiek voor de betreffende groep belangrijk zijn. Omdat Smart Rivers daarbij graag ook kennis ophaalt (en niet enkel wil zenden), gebeurd dit steeds in nauwe samenwerking met de betreffende organisatie.

Er zijn nu geen nieuwe training gepland; wel staat voor 2019 de Masterclass Smart Rivers op de agenda.

Onderstaande informatie is achterhaald, maar geeft wel een goed beeld van mogelijke opleidingsprogramma’s op maat.

Voor meer info of vragen klik hier

 


 

Trainingsdagen ‘Naar Kwaliteit van Rivierprojecten’

Voor terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en overige terreinbeheerders)

Terreinbeheerders zitten vaak midden in de discussies over inrichtingsprojecten. Er wordt van ze verwacht dat ze inhoudelijk meedenken, maar ook dat ze het hele proces volgen en op de juiste momenten inspringen. Het realiseren van landschapsecologische en ruimtelijke kwaliteit in rivierprojecten is daarmee een vak apart.

Om die reden hebben de partnerorganisaties in “Smart Rivers”, met ondersteuning van het VBNE en OBN, een praktijkgerichte training opgezet die stafmedewerkers en terreinbeheerders van Nederlandse natuurorganisaties helpt effectief te zijn in dit soort plan- en uitvoeringstrajecten.

Waar gaat de training over?

De training wordt vormgegeven rond twee inhoudelijke pijlers:

  1. Hoe leg je goede inrichtingsprojecten aan?

Wat betekent ‘inrichting binnen het DNA van de Rivier’? Hoe leg je projecten aan die ook echt passen bij het betreffende gebied en riviertraject?

  1. Wat is er nodig om ‘kwaliteit’ tot stand te brengen?

Hoe organiseer je kwaliteitsborging en kom je tot uitgangspunten die stand houden? Hoe zorg je ervoor dat je met de beperkte tijd die er is, toch effectief bent en op de juiste momenten ingrijpt in vaak ingewikkelde krachtenvelden.

De training probeert praktische handvatten aan te reiken, die bruikbaar zijn in het werk van alledag. Bovendien heeft ze een interactieve kant, met wederzijds uitwisseling van ervaringen. Ook is het een uitgelezen kans voor terreinbeheerders om ervaringen uit te wisselen met collega’s.

Datum

Niet gepland

 

 

 

Mede ondersteund door:

OBNlogo_FCVBNE logo met tekst